6-05
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

รายงานประจำเดือนศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก

น้ำท่ารายเดือน
คลิกที่ รหัสสถานีเพื่อ Download

ลำดับ ปรับปรุง Download รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 กรกฎาคม K.10 แม่น้ำแควน้อย บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
2 กรกฎาคม K.11A แม่น้ำแม่กลอง บ้านวังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
3 กรกฎาคม K.12 แม่น้ำแควใหญ่ บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
4 กรกฎาคม K.17 ลำภาชี บ้านคา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
5 กรกฎาคม K.22C ห้วยแม่น้ำน้อย บ้านแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
6 กรกฎาคม K.25A ห้วยท่าเคย บ้านคา อ. บ้านคา จ.ราชบุรี
7 กรกฎาคม K.30 ห้วยแม่น้ำเลาะ บ้านไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
8 กรกฎาคม K.31 ห้วยแม่น้ำน้อย บ้านน้ำโจน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
9 กรกฎาคม K.32A ห้วยบ้องตี้ บ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
10 กรกฎาคม K.35A แม่น้ำแควใหญ่ บ้านหนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
11 กรกฎาคม K.37 แม่น้ำแควน้อย บ้านวังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
12 กรกฎาคม K.38A ห้วยลิ่นถิ่น บ้านหนองบาง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
13 กรกฎาคม K.39 ห้วยองธิ บ้านองธิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
14 กรกฎาคม K.50 ห้วยดินโส บ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
15 กรกฎาคม K.53 ห้วยแม่กระบาล บ้านศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
16 กรกฎาคม K.54 แม่น้ำแควน้อย สะพานบ้านลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
17 กรกฎาคม K.58 แม่น้ำแควน้อย บ้านปากแซง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
18 กรกฎาคม K.60 ห้วยกุยมั่ง บ้านกุยมั่ง ต.กุยมั่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
19 กรกฎาคม K.61 ลำภาชี ต.ด่านทับตะโก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
20 กรกฎาคม K.62 ลำภาชี บ้านหนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
21 กรกฎาคม B.3A แม่น้ำเพชรบุรี บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
22 กรกฎาคม B.6A ห้วยแม่ประจันต์ สะพานรถยนต์ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
23 กรกฎาคม B.9 แม่น้ำเพชรบุรี บ้านสาระเห็ด อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
24 กรกฎาคม B.10 แม่น้ำเพชรบุรี ตลาดท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
25 กรกฎาคม B.16 แม่น้ำเพชรบุรี สะพานบ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
26 กรกฎาคม Gt.7 คลองบางสะพานใหญ่ บ้านวังยาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
27 กรกฎาคม Gt.10 คลองกรูด บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
28 กรกฎาคม Gt.11 คลองใหญ่ บ้านช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
29 กรกฎาคม Gt.17 ห้วยยาง บ้านห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
30 กรกฎาคม Gt.18 คลองจะกะ บ้านจะกะบน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
31 กรกฎาคม Gt.20 คลองบางสะพาน บ้านบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
32 กรกฎาคม Ky.3 แม่น้ำกุยบุรี บ้านทุ่งแฝก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
สรุปปริมาณน้ำท่ารายเดือน
เกณฑ์ปริมาณน้ำรายเดือน