เว็บไซต์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ

ลำดับ

รายการ

Link

หมายเหตุ
1  เปรียบเทียบดาวเทียม+เรดาห์  http://www.sattmet.tmd.go.th/satmet/satellte_radar/sat_radar.html  - ลุ่มน้ำแม่กลอง Radar : Chainat
       - ลุ่มน้ำน้ำท่าจีน Radar : Chainat
       - ลุ่มน้ำเพชรบุรี Radar : Samut Songkhram
       - ลุ่มน้ำชายฝั่งอาจจะใช้ของ Radar : Chumphon หรือ Radar : Hua Hin
2  ฝนทั้งประเทศไทย  http://hydromet.tmd.go.th/Monitor/Forecast.aspx  ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
3  สถานีฝนรายวันสูงสุด 30  อันดับจากจากสถานีโทรมาตรทุกสถานี  http://wea.haii.or.th/telemetering/allrain/map.php  ข้อมูลจาก สสนก.
4  ติดตามสภาพน้ำฝนรายวัน  http://water.rid.go.th/hydrology/rain/index.html  ข้อมูลจากส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน
5  ข้อมูลน้ำท่า + กราฟ  http://hyd-app.rid.go.th/hydro7h.html  ลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ
6  กล้อง CCTV  http://mekhala.dwr.go.th/cctv/cctv.php  ข้อมูลจากศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรพยากรน้ำ
7  โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก  http://122.155.12.58/  
8  โครงการวัดปริมาณน้ำแบบอัตโนมัติ  http://hydroflow.rid.go.th/  
9  เว็บไซ์พยากรณ์อากาศ ฝน  https://www.windy.com/?12.383,99.917,5  
10  เว็บไซ์พยากรณ์อากาศ ฝน  https://www.yr.no/place/Thailand/  
11  สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  http://web.thaiwater.net/thaiwater30/main#box-rain  
12  ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัย 25 ลุ่มน้ำ  http://www.ridtele.com/Default.aspx  
13  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  http://www.gistda.or.th/main/th  
14   Thailand Flood Monitoring System  http://flood.gistda.or.th/  
15  คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ  http://nhc.in.th/web/index.php