ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER

พื้นที่เฝ้าระวังภัยน้ำท่วม