4-25
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

Flood Hydrograph
ไฮโดรกราฟน้ำท่วม
คลิกที่รหัสสถานีเพื่อ Download

รหัส โหลดไฟล์ แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
K.12   ลำตะเพิน บ้านทุ่งนานางหรอก เมือง กาญจนบุรี
K.17   ลำภาชี บ้านบ่อ สวนผึ้ง ราชบุรี
K.49   ลำตะเพิน บ้านยางสูง บ่อพลอย กาญจนบุรี
K.61   ลำภาชี ต.ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
K.62   ลำภาชี บ้านหนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
B.6A   ห้วยแม่ประจันต์ สะพานรถยนต์บ้านท่าเกวียน แก่งกระจาน เพชรบุรี
B.10   แม่น้ำเพชรบุรี ตลาดท่ายาง ต.ยางหย่อง ท่ายาง เพชรบุรี
B.11   ห้วยแม่ประจันต์ บ้านจะโปรง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
B.15   แม่น้ำเพชรบุรี สะพานเทศบาล เมือง เพชรบุรี
B.16   แม่น้ำเพชรบุรี สะพานบ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
Gt.7 คลองบางสะพานใหญ่ บ้านวังยาว บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
Gt.9   คอลงทับสะแก บ้านกลาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
Gt.10   คลองกรูด บ้านหนองหญ้าปล้อง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
Gt.20   คลองบางสะพาน บ้านบางสะพาน บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
T.1   แม่น้ำท่าจีน หน้าที่ว่าการอำเภอ นครชัยศรี นครปฐม
T.10   แม่น้ำท่าจีน ต.ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี
T.13   แม่น้ำท่าจีน บ้านบางการ้อง ต.บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
T.14   แม่น้ำท่าจีน ต.สามพราน สามพราน นครปฐม
T.15   แม่น้ำท่าจีน วัดบางไผ่นารถ ต.บางไทรป่า บางเลน นครปฐม