4-19
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

รูปตัดขวางลำน้ำ (Cross Section)
คลิกที่ รหัสสถานีเพื่อ Download

รหัส ปี 2020 ปี 2019 ปี 2018 แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
K.10 แควน้อย บ้านลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
K.11A แม่กลอง บ้านวังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี
K.12 ลำตะเพิน บ้านทุ่งนานางหรอก เมือง กาญจนบุรี
K.17 ลำภาชี บ้านบ่อ สวนผึ้ง ราชบุรี
K.2B แม่กลอง หน้าบ้านพักผู้ว่าราชการฯ เมือง กาญจนบุรี
K.22C ห้วยแม่น้ำน้อย บ้านแม่น้ำน้อย ไทรโยค กาญจนบุรี
K.25A ห้วยท่าเคย บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
K.30 ห้วยแม่น้ำเลาะ บ้านไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
K.31 ห้วยแม่น้ำน้อย บ้านน้ำโจน ไทรโยค กาญจนบุรี
K.32A ห้วยบ้องตี้น้อย บ้านบ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี
K.35A แควใหญ่ บ้านหนองบัว เมือง กาญจนบุรี
K.37 แควน้อย บ้านวังเย็น เมือง กาญจนบุรี
K.38A ห้วยลิ่นถิ่น บ้านหนองบาง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
K.39 ห้วยองธิ บ้านองธิ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
K.50 ห้วยดินโส บ้านหินแหลม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
K.54 แควน้อย สะพานรถยนต์บ้านลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
K.55A แม่กลอง สะพานรถยนต์ค่ายหลวง บ้านโป่ง ราชบุรี
K.56 - แม่กลอง บ้านสร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี
K.58 แควน้อย บ้านปากแซง ไทรโยค กาญจนบุรี
K.60 ห้วยกุยมั่ง บ้านกุยมั่ง ต.กุยมั่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
K.61 ลำภาชี ต.ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
K.62 ลำภาชี บ้านหนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
B.3A เพชรบุรี บ้านสองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี
B.6A ห้วยแม่ประจันต์ สะพานรถยนต์บ้านท่าเกวียน แก่งกระจาน เพชรบุรี
B.9 เพชรบุรี บ้านสาระเห็ด ต.กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี
B.10 เพชรบุรี ตลาดท่ายาง ต.ยางหย่อง ท่ายาง เพชรบุรี
B.15 - เพชรบุรี สะพานเทศบาล เมือง เพชรบุรี
B.16 เพชรบุรี สะพานบ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
Gt.7 คลองบางสะพานใหญ่ บ้านวังยาว บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
Gt.9 คอลงทับสะแก บ้านกลาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
Gt.10 คลองกรูด บ้านหนองหญ้าปล้อง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
Gt.11 คลองใหญ่ บ้านช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
Gt.17 ห้วยยาง บ้านห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
Gt.18 คลองจะกะ บ้านจะกะบน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
Gt.20 คลองบางสะพาน บ้านบางสะพาน บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
Ky.3 กุยบุรี บ้านทุ่งแฝก กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
T.1 - - ท่าจีน ที่ว่าการอ.นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
T.10 - - ท่าจีน บ้านท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
T.13 - - ท่าจีน บ้านบางการ้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
T.14 - - ท่าจีน บ้านตลาดสามพราน สามพราน นครปฐม
T.15 - - ท่าจีน บ้านบางไทรป่า บางเลน นครปฐม

สถานีสำรวจข้อมูลรูปตัดขวางลำน้ำ (Cross Section)
สำรวจ 3 ปี/ครั้ง จำนวน 20 สถานี

รหัส ปี 2018 แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
K.22A ห้วยแม่น้ำน้อย แม่น้ำน้อย ไทรโยค กาญจนบุรี
K.3A แม่กลอง ลุ่มกระดงเบา เมือง กาญจนบุรี
K.36 แควใหญ่ ท่ามะนาว เมือง กาญจนบุรี
K.49 ห้วยลำตะเพิน บ้านหลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี
K.53 ห้วยแม่กระบาล บ้านศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี
K.56 แม่กลอง บ้านสร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี
K.57 แม่กลอง หน้าที่ว่าการอ.บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
B.8A ห้วยผาก บ้านโพรงเข้ ท่ายาง เพชรบุรี
B.11 ห้วยแม่ประจันต์ บ้านจะโปรง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
B.15 เพชรบุรี สะพานเทศบาล เมือง เพชรบุรี
Gt.1 ห้วยสามร้อยยอด บ้านเขาแดง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
Gt.8 คลองว้าโทน บ้านไร่คลอง เมือง ประจวบคีรีขันธ์
Gt.12 คลองลำชู บ้านห้วยสัก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
Gt.15 ห้วยทราย บ้านสวนสนห้วยทราย เมือง ประจวบคีรีขันธ์
Gt.16 คลองหินจวง บ้านหินจวง เมือง ประจวบคีรีขันธ์
Gt.19 คลองอ่างทอง บ้านอ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
Pr.1 ปราณบุรี บ้านเขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
T.1 ท่าจีน ที่ว่าการอ.นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
T.10 ท่าจีน บ้านท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
T.13 ท่าจีน บ้านบางการ้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
T.14 ท่าจีน บ้านตลาดสามพราน สามพราน นครปฐม
T.15 ท่าจีน บ้านบางไทรป่า บางเลน นครปฐม