4-15
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ความสัมพันธ์ของ ระดับน้ำสูงสุด เพื่อการเตือนภัย
-----------------------------------------------------------------------------------
ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำเพชรบุรี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
K.58-K.10 B.10-B.15 Gt.7-Gt.20