4-05
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

กราฟระดับน้ำสูงสุดรายปี
คลิกที่คอลัมน์กราฟหรือข้อมูล Download

ลำดับ รหัส กราฟ ข้อมูล แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 K.10 แม่น้ำแควน้อย บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
2 K.11A แม่น้ำแม่กลอง บ้านวังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
3 K.12 ลำตะเพิน บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
4 K.17 ลำภาชี บ้านคา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
5 K.22C ห้วยแม่น้ำน้อย บ้านแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
6 K.25A ห้วยท่าเคย บ้านคา อ. บ้านคา จ.ราชบุรี
7 K.30 ห้วยแม่น้ำเลาะ บ้านไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
8 K.31 ห้วยแม่น้ำน้อย บ้านน้ำโจน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
9 K.32A ห้วยบ้องตี้ บ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
10 K.35A แม่น้ำแควใหญ่ บ้านหนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
11 K.37 แม่น้ำแควน้อย บ้านวังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
12 K.38A ห้วยลิ่นถิ่น บ้านหนองบาง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
13 K.39 ห้วยองธิ บ้านองธิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
14 K.50 ห้วยดินโส บ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
15 K.54 แม่น้ำแควน้อย สะพานบ้านลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
16 K.57 แม่น้ำแม่กลอง บ้านกระดังงา บางคนที จ.ราชบุรี
17 K.58 แม่น้ำแควน้อย บ้านปากแซง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
18 K.60 ห้วยกุยมั่ง บ้านกุยมั่ง ต.กุยมั่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
19 K.61     ลำภาชี ต.ด่านทับตะโก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
20 K.62 ลำภาชี บ้านหนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
21 B.1 แม่นำเพชรบุรี บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
22 B.3A แม่น้ำเพชรบุรี บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
23 B.6A ห้วยแม่ประจันต์ สะพานรถยนต์ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
24 B.8A ห้วยผาก บ้านโพรงเข้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
25 B.9 แม่น้ำเพชรบุรี บ้านสาระเห็ด อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
26 B.10 แม่น้ำเพชรบุรี ตลาดท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
27 B.11 ห้วยแม่ประจันต์ บ้านจะโปรง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
28 B.12 แม่นำเพชรบุรี บ้านบ่อตะกั่ว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
29 B.15 แม่น้ำเพชรบุรี สะพานเทศบาล อ.เมือง จ.เพชรบุรี
30 B.16 แม่น้ำเพชรบุรี สะพานบ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
31 Gt.1 ห้วยสามร้อยยอด บ้านเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
32 Gt.7 คลองบางสะพานใหญ่ บ้านวังยาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
33 Gt.8 คลองว้าโทน บ้านไร่คลอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
34 Gt.9 คลองทับสะแก บ้านกลาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
35 Gt.10 คลองกรูด บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
36 Gt.11 คลองใหญ่ บ้านช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
37 Gt.12 คลองลำชู บ้านห้วยสัก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
38 Gt.15 ห้วยทราย บ้านสวนสนห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
39 Gt.16 คลองหินจวง บ้านหินจวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
40 Gt.17 ห้วยยาง บ้านห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
41 Gt.18 คลองจะกะ บ้านจะกะบน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
42 Gt.19 คลองอ่างทอง บ้านอ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
43 Gt.20 คลองบางสะพาน บ้านบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
44 Ky.2 แม่น้ำกุยบุรี   อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
45 Ky.3 แม่น้ำกุยบุรี บ้านทุ่งแฝก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
46 Pr.1 แม่น้ำปราณบุรี บ้านเขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์