1
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

สถานีสำรวจข้อมูลอุทกวิทยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
ที่ แม่น้ำ แม่น้ำสาขา ที่ตั้ง พิกัด ระวาง
แผนที่
รหัส
สถานี
พื้นที่รับน้ำ ศูนย์เสาระดับ สถิติข้อมูล
สถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด Lat. / Long. สำรวจ ช่วงเวลา ประเภท
UTM. 1:50,000 (Code.) (ตร.กม.) (ม.รทก.)
ลุ่มน้ำแม่กลอง
1 แม่กลอง  - บ้านพักผู้ว่า ฯ หน้าเมือง เมือง ราชบุรี  13°32'28.14" 4936-II K.2B พื้นที่ราบ 0.000 ระดับน้ำ 1989-1992 เครื่องอัตโนมัติ
 99°49'26.88" 1993-ปัจจุบัน เสาระดับ
N1497130
E589175
2 แม่กลอง  - วัดไชยชุมพลชนะ - บ้านใต้ เมือง กาญจนบุรี  13°59'45.48" 4937-III K.3 25,733 15.500 ระดับน้ำ 1967-1975, 1995-ปัจจุบัน เสาระดับ
สงคราม ( วัดใต้ )  99°32'19.74"
N1547346
E558189
3 แม่กลอง แควน้อย บ้านลุ่มสุ่ม ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี  14° 5'32.75" 4837-III K.10 6,991 30.400 ระดับน้ำ 1965-1970,1973-1993 เสาระดับ
 99°10'44.35" 1971-1972,1994-ปัจจุบัน เครื่องอัตโนมัติ
N1557956 ปริมาณน้ำ 1965-2002,2006-ปัจจุบัน
E519321 ตะกอนแขวนลอย 1985-1991,1997-2002
4 แม่กลอง  - บ้านวังขนาย วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี  13°57'3.38" 4936-IV K.11A 26,449 9.813 ระดับน้ำ 1993-ปัจจุบัน เครื่องอัตโนมัติ
99°38'43.73" ปริมาณน้ำ 1993-1999,2006-ปัจจุบัน
N1542395
E569722
5 แควใหญ่ ลำตะเพิน บ้านทุ่งนานางหรอก  ลาดหญ้า เมือง กาญจนบุรี  14°10'30.78" 4837-II K.12 2,375 40.440 ระดับน้ำ 1965-1966 เสาระดับ
 99°26'2.64" 1966-ปัจจุบัน เครื่องอัตโนมัติ
N1567148 2008 -ปัจจุบัน โทรมาตรขนาดเล็ก
E546840 ปริมาณน้ำ 1995-ปัจจุบัน
  ตะกอนแขวนลอย 1997-ปัจจุบัน
6 แควน้อย ลำภาชี บ้านบ่อ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี  13°32'46.32" 4836-II K.17 1,344 97.460 ระดับน้ำ 1984-ปัจจุบัน เครื่องอัตโนมัติ
               99°21'14.11"           2008 -ปัจจุบัน โทรมาตรขนาดเล็ก
              N1497567         ปริมาณน้ำ 1984-ปัจจุบัน  
              E538294         ตะกอนแขวนลอย 1978-1986,1997-2001,2007-ปัจจุบัน  
7 แควน้อย ห้วยแม่น้ำน้อย บ้านแม่น้ำน้อย ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี  14°26'47.56" 4737-I K.22A 321 66.700 ระดับน้ำ 1969-ปัจจุบัน เสาระดับ
 98°48'6.71" ปริมาณน้ำ 1969-1988
1597122
478645
8 แควน้อย ห้วยแม่น้ำน้อย บ้านแม่น้ำน้อย ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี  14°27'1.74" 4737-I K.22B 311 67.000 ระดับน้ำ 1989-ปัจจุบัน เสาระดับ
               98°47'48.79"         ปริมาณน้ำ 1991-2007,2009  
              1597558         ตะกอนแขวนลอย 1997-2007  
              478109              
9 ลำภาชี ห้วยท่าเคย สะพานรถยนต์ บ้านคา  บ้านคา ราชบุรี  13°24'10.25" 4835-I K.25A 367 152.100 ระดับน้ำ 1994-ปัจจุบัน เสาระดับ
บ้านคา  99°25'1.25" ปริมาณน้ำ 1994-ปัจจุบัน
N1481724
E545148
10 ห้วยแม่น้ำน้อย ห้วยแม่น้ำเลาะ บ้านปากห้วย - ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี  14°26'39.21" 4737-I K.30 466 68.000 ระดับน้ำ 1994-ปัจจุบัน เสาระดับ
แม่น้ำเลาะ  98°47'42.27" ปริมาณน้ำ 1995-2007
N1596866 ตะกอนแขวนลอย 1997-2007
E477913
11 แควน้อย ห้วยแม่น้ำน้อย บ้านน้ำโจน ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี  14°26'2.73" 4737-I K.31 799 62.720 ระดับน้ำ 1983-1995 เสาระดับ
 98°48'32.73" 1996-ปัจจุบัน เครื่องอัตโนมัติ
1595744.00 ปริมาณน้ำ 1991-ปัจจุบัน
E479423 ตะกอนแขวนลอย 1997-ปัจจุบัน
12 แควน้อย ห้วยบ้องตี้ บ้านบ้องตี้น้อย วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี  14°16'34.25" 4737-I K.32A 518 82.270 ระดับน้ำ 1984-ปัจจุบัน เสาระดับ
 98°55'51.85" ปริมาณน้ำ 1984-ปัจจุบัน
N1578272 ตะกอนแขวนลอย 2007-ปัจจุบัน
E492565
13 แม่กลอง แควใหญ่ สะพานรถยนต์ หนองบัว เมือง กาญจนบุรี  14° 3'31.01" 4837-II K.35A 14,444 21.500 ระดับน้ำ 1996-ปัจจุบัน เครื่องอัตโนมัติ
บ้านหนองบัว  99°26'42.80" 2008 -ปัจจุบัน โทรมาตรขนาดเล็ก
  N1554254 ปริมาณน้ำ 1996-ปัจจุบัน
E548068
 
14 แม่กลอง แควใหญ่ บ้านท่ามะนาว วังด้ง เมือง กาญจนบุรี  14° 9'52.24" 4837-II K.36 11,685 31.420 ระดับน้ำ 1984-ปัจจุบัน เสาระดับ
 99°16'31.06" ปริมาณน้ำ 1984-2006
N1565938
E529708
15 แม่กลอง แควน้อย บ้านวังเย็น กลอนโด เมือง กาญจนบุรี  13°56'20.62" 4836-I K.37 10,557 19.840 ระดับน้ำ 1984-1998 เสาระดับ
 99°24'58.49" 1994-ปัจจุบัน เครื่องอัตโนมัติ
1541026.00 ปริมาณน้ำ 1984-ปัจจุบัน
E544963 ตะกอนแขวนลอย 2007-ปัจจุบัน
16 แควน้อย ห้วยลิ่นถิ่น บ้านลิ่นถิ่น ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี  14°34'26.25" 4738-II K.38A 122 90.020 ระดับน้ำ 2000-ปัจจุบัน เสาระดับ
 98°48'54.39" ปริมาณน้ำ 2000-ปัจจุบัน
N1611213 ตะกอนแขวนลอย 2000-ปัจจุบัน
E480084
17 แควน้อย ห้วยองธิ บ้านองธิ ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี  14°42'14.11" 4738-III K.39 51 81.780 ระดับน้ำ 1984-1988, 1995-ปัจจุบัน เสาระดับ
 98°40'2.44" ปริมาณน้ำ 1985-1988, 1996-ปัจจุบัน
N1625605 ตะกอนแขวนลอย 2000-ปัจจุบัน
E464188
18 แควใหญ่ ลำตะเพิน บ้านยางสูง หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี  14°29'21.95" 4837-I K.49 1,372 98.520 ระดับน้ำ 1993-ปัจจุบัน เสาระดับ
 99°28'11.23" 2008 -ปัจจุบัน โทรมาตรขนาดเล็ก
1601908.00 ปริมาณน้ำ 1994-2002
E550624
19 แควน้อย ห้วยดิโส บ้านหินแหลม ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี  14°38'43.44" 4738-III K.50 123 79.811 ระดับน้ำ 1987-1988, 1995-ปัจจุบัน เสาระดับ
 98°41'50.07" ปริมาณน้ำ 1996-ปัจจุบัน
N1619128 ตะกอนแขวนลอย 1999-ปัจจุบัน
E467398
20 แควน้อย ห้วยแม่ - บ้านศรีมงคล ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี  14° 1'35.84" 4837-III K.53 308 34.625 ระดับน้ำ 1992-1998 เสาระดับ
กระบาล  99°12'47.89" 1999-ปัจจุบัน เครื่องอัตโนมัติ
N1550681 ปริมาณน้ำ 1992-ปัจจุบัน
E523032 ตะกอนแขวนลอย 1998-ปัจจุบัน
21 แม่กลอง แควน้อย บ้านลิ่นถิ่น ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี  14°32'8.06" 4738-II K.54 4,774 60.540 ระดับน้ำ 1996-ปัจจุบัน เครื่องอัตโนมัติ
 98°47'15.53" ปริมาณน้ำ 1996-ปัจจุบัน
N1606970 ตะกอนแขวนลอย 2000-ปัจจุบัน
E477122
22 แม่กลอง แม่กลอง บ้านค่ายหลวง บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี  13°48'20.46" 4936-I K.55 พื้นที่ราบ 1.647 ระดับน้ำ 1998-ปัจจุบัน เสาระดับ
 99°52'17.71"
N1526407
E594205
23 แม่กลอง - สะพานรถยนต์ สร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี  13°42'12.78" 4936-II K.56 พื้นที่ราบ 0.000 ระดับน้ำ 1998-ปัจจุบัน เสาระดับ
บ้านสร้อยฟ้า  99°50'56.25"
N1515102
E591799
24 แม่กลอง - หน้าอ.บางคนฑี กระดังงา บางคนฑี สมุทรสงคราม  13°29'32.36" 4935-I K.57 พื้นที่ราบ 0.000 ระดับน้ำ 1998-ปัจจุบัน เสาระดับ
 99°55'25.29"
N1491769
E599969
25 แม่กลอง แควน้อย บ้านปากแซง ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี  14°12'54.48" 4738-III K.58 6,725 39.570 ระดับน้ำ 1998-ปัจจุบัน เสาระดับ
 99° 3'29.51" 2008 -ปัจจุบัน โทรมาตรขนาดเล็ก
N1571520 ปริมาณน้ำ 2006-ปัจจุบัน
E506279
26 แควน้อย ห้วยกุยมั่ง สะพานรถยนต์ หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี  14°37'27.22" 4738-III K.60 128 73.675 ระดับน้ำ 1999-ปัจจุบัน เสาระดับ
บ้านกุยมั่ง  98°43'19.86" ปริมาณน้ำ 2000-ปัจจุบัน
N1616783 ตะกอนแขวนลอย 2002-ปัจจุบัน
E470081
27 แควน้อย ลำภาชี บ้านด่านทับตะโก ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี  13°41'33.07" 4836-II K.61 1,844 64.629 ระดับน้ำ 1999-2006 เสาระดับ
 99°26'59.06" 2006 - ปัจจุบัน เครื่องอัตโนมัติ
N1513766 2008 -ปัจจุบัน โทรมาตรขนาดเล็ก
E548632 ปริมาณน้ำ 2000-ปัจจุบัน
  ตะกอนแขวนลอย 2002-ปัจจุบัน
28 แควน้อย ลำภาชี บ้านหนองไผ่ หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี  13°46'51.40" 4836-I K.62 1,725 49.000 ระดับน้ำ 2004-ปัจจุบัน เสาระดับ
 99°25'15.43" 2008 -ปัจจุบัน โทรมาตรขนาดเล็ก
N1523540 ปริมาณน้ำ 2005-ปัจจุบัน
              E545502