1-08
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ประวัติสถานีสำรวจอุทกวิทยา
คลิกที่รหัสสถานีเพื่อ Download

ลำดับ รหัส Download แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด วันที่ Update
1 K.10 แม่น้ำแควน้อย บ้านลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี  
2 K.11A แม่น้ำแม่กลอง บ้านวังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี  
3 K.12 ลำตะเพิน บ้านทุ่งนานางหรอก เมือง กาญจนบุรี  
4 K.17 ลำภาชี บ้านบ่อ สวนผึ้ง ราชบุรี 21 ธ.ค. 62
5 K.2B แม่น้ำแม่กลอง หน้าบ้านพักผู้ว่าราชการฯ เมือง กาญจนบุรี  
6 K.22A ห้วยแม่น้ำน้อย บ้านแม่น้ำน้อย ไทรโยค กาญจนบุรี  
7 K.22B ห้วยแม่น้ำน้อย บ้านห้วยแม่น้ำน้อย ไทรโยค กาญจนบุรี  
8 K.22C ห้วยแม่น้ำน้อย บ้านแม่น้ำน้อย ไทรโยค กาญจนบุรี  
9 K.25A ห้วยท่าเคย บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 21 ธ.ค. 62
10 K.3 แม่น้ำแม่กลอง บ้านใต้ เมือง กาญจนบุรี  
11 K.3A แม่น้ำแม่กลอง บ้านลุ่ม เมือง กาญจนบุรี  
12 K.30 ห้วยแม่น้ำเลาะ บ้านไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี  
13 K.31 ห้วยแม่น้ำน้อย บ้านน้ำโจน ไทรโยค กาญจนบุรี  
14 K.32A ห้วยบ้องตี้น้อย บ้านบ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี  
15 K.35A แม่น้ำแควใหญ่ บ้านหนองบัว เมือง กาญจนบุรี  
16 K.36 แม่น้ำแควใหญ่ บ้านท่ามะนาว เมือง กาญจนบุรี  
17 K.37 แม่น้ำแควน้อย บ้านวังเย็น เมือง กาญจนบุรี  
18 K.38A ห้วยลิ่นถิ่น บ้านหนองบาง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี  
19 K.39 ห้วยองธิ บ้านองธิ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี  
20 K.49 ลำตะเพิน บ้านยางสูง บ่อพลอย กาญจนบุรี  
21 K.50 ห้วยดินโส บ้านหินแหลม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี  
22 K.53 ห้วยแม่กระบาล บ้านศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี  
23 K.54 แม่น้ำแควน้อย สะพานรถยนต์บ้านลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี  
24 K.55A แม่น้ำแม่กลอง สะพานรถยนต์ค่ายหลวง บ้านโป่ง ราชบุรี  
25 K.56 แม่น้ำแม่กลอง บ้านสร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี  
26 K.57 แม่น้ำแม่กลอง บ้านกระดังงา บางคนฑี สมุทรสงคราม  
27 K.58 แม่น้ำแควน้อย บ้านปากแซง ไทรโยค กาญจนบุรี  
28 K.60 ห้วยกุยมั่ง บ้านกุยมั่ง ต.กุยมั่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี  
29 K.61 ลำภาชี ต.ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 21 ธ.ค. 62
30 K.62 ลำภาชี บ้านหนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 21 ธ.ค. 62
31 T.1 แม่น้ำท่าจีน หน้าที่ว่าการอำเภอ นครชัยศรี นครปฐม  
32 T.10 แม่น้ำท่าจีน ต.ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี  
33 T.13 แม่น้ำท่าจีน บ้านบางการ้อง ต.บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี  
34 T.14 แม่น้ำท่าจีน ต.สามพราน สามพราน นครปฐม  
35 T.15 แม่น้ำท่าจีน วัดบางไผ่นารถ ต.บางไทรป่า บางเลน นครปฐม  
36 B.1A แม่น้ำเพชรบุรี บ้านไรพะเนียด เมือง เพชรบุรี  
37 B.3A แม่น้ำเพชรบุรี บ้านสองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี  
38 B.6 ห้วยแม่ประจันต์ สะพานสระยายนนท์ แก่งกระจาน เพชรบุรี  
39 B.6A ห้วยแม่ประจันต์ สะพานรถยนต์บ้านท่าเกวียน แก่งกระจาน เพชรบุรี  
40 B.8A ห้วยผาก บ้านโพรงเข้ ต.กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี  
41 B.9 แม่น้ำเพชรบุรี บ้านสาระเห็ด ต.กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี  
42 B.10 แม่น้ำเพชรบุรี ตลาดท่ายาง ต.ยางหย่อง ท่ายาง เพชรบุรี  
43 B.11 ห้วยแม่ประจันต์ บ้านจะโปรง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี  
44 B.15 แม่น้ำเพชรบุรี สะพานเทศบาล เมือง เพชรบุรี  
45 B.16 แม่น้ำเพชรบุรี สะพานบ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี 10 มี.ค. 64
46 Gt.1 ห้วยสามร้อยยอด บ้านเขาแดง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
47 Gt.7 คลองบางสะพานใหย่ บ้านวังยาว บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์  
48 Gt.8 คลองว้าโทน บ้านไร่คลอง เมือง ประจวบคีรีขันธ์  
49 Gt.9 คอลงทับสะแก บ้านกลาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์  
50 Gt.10 คลองกรูด บ้านหนองหญ้าปล้อง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์  
51 Gt.11 คลองใหญ่ บ้านช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์  
52 Gt.12 คลองลำชู บ้านห้วยสัก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์  
53 Gt.15 ห้วยทราย บ้านสวนสนห้วยทราย เมือง ประจวบคีรีขันธ์  
54 Gt.16 คลองหินจวง บ้านหินจวง เมือง ประจวบคีรีขันธ์  
55 Gt.17 ห้วยยาง บ้านห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์  
56 Gt.18 คลองจะกะ บ้านจะกะบน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์  
57 Gt.19 คลองอ่างทอง บ้านอ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์  
58 Gt.20 คลองบางสะพาน บ้านบางสะพาน บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์  
59 Ky.3 แม่น้ำกุยบุรี บ้านทุ่งแฝก กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
60 Pr.1 แม่น้ำปราณบุรี บ้านเขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์