ป้ายเตือนภัยสถานการ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี

***ป้ายเตือนภัยสถานการณ์น้ำแม่น้ำลำภาชี จ.กาญจนบุรี และแม่น้ำบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***