7
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลระบบโทรมาตร

image

  โทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี

 

image

โทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี

NEON

image

โครงการวัดปริมาณน้ำแบบอัตโนมัติ

(อยู่ระหว่างทดลอง)

image

ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัย

25 ลุ่มน้ำ

image

โครงการจัดการน้ำชลประทาน

โดยใช้ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก

image

โทรมาตรเตือนภัยน้ำท่วมสงขลา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

image

ระบบโทรมาตร

ลุ่มน้ำแม่กลอง

image

รายชื่อสถานีฝน

โทรมาตรขนาดเล็ก