4
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

image

รายชั่วโมง

  ข้อมลูระดับน้ำรายชั่วโมง

(อท.1-01)

image

รายวัน

ข้อมูลระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

เฉลี่ยรายวัน

image

รายเดือน-รายปี

ตารางข้อมูล

ปริมาณน้ำท่ารายเดือน-ปี

image

ระดับน้ำ 06.00 น.

ตารางข้อมูลระดับน้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.

วิเคราะห์ข้อมูลระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

image

ข้อมูล-กราฟระดับน้ำสูงสุดรายปี

(H.53)

image

ข้อมูล-กราฟปริมาณน้ำสูงสุดรายปี

(H.41)

image

กราฟปริมาณน้ำท่ารายเดือน

 

image

กราฟปริมาณน้ำท่ารายปีี

 

แนวโน้มปริมาณน้ำท่า
รายปี

image

Return Period

ระดับน้ำสูงสุดรายปี

image

Return Period

ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี

image

แบบสรุปการคำนวณน้ำ

ปีน้ำ 2017

image

Rating Curve

Area&Velocity Curve

image

Rating Table

 

image

ความสัมพันธ์ระดับน้ำ

เพื่อการเตือนภัย

image

ความสัมพันธ์

น้ำฝน - น้ำท่า

image

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำ

สูงสุดรายวัน

image

ผังสถานการณน้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.

image

รูปตัดขวางลำน้ำ

(Cross Section)

image

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี

สำรวจระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

ข้อมูลตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ

image

ข้อมูลปริมาณตะกอน

เฉลี่ยรายวัน

image

ข้อมูลปริมาณตะกอน

รายเดือน

image

Rating Curve

ตะกอนแขวนลอย

image

แผนที่สถานีสำรวจตะกอน

แขวนลอยในลำน้ำ