14 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID
         
ที่อยู่ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก เลขที่ 1128/171 ม.5 ตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกายจนบุรี  71140
โทรศัพท์  034-611977  ,  โทรสาร  000-000000
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายอดิศร จำปาทอง ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก (ผอช.ภาคตะวันตก)  
นายสิทธิเดช เดชชัยยะ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา (ปอ.อช.ภาคตะวันตก)  
นายสมเกียรติ คำทวี หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ตว.อช.ภาคตะวันตก)  
นายธนวัฒน์ ทิพย์มโนสิงห์ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ (วป.อช.ภาคตะวันตก)  
นางอุบล ชุมพล หัวหน้างานบริหารทั่วไป (บท.อช.ภาคตะวันตก)