14
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID
ที่อยู่ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก เลขที่ 1128/171 ม.5 ตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110
โทรศัพท์  034-611977
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
ว่าที่ร้อยโท ธนาศักดา ทับโทน ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก (ผอช.ภาคตะวันตก) 084-874-6205
นายสมเกียรติ คำทวี ฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา (ปอ.อช.ภาคตะวันตก) 090-800-8651
นายสิทธิเดช เดชชัยยะ หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ตว.อช.ภาคตะวันตก) 084-092-3332
นายพงษ์สรรพ์ วรฉัตร หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ (วป.อช.ภาคตะวันตก) 088-376-1180
นางอุบล ชุมพล หัวหน้างานบริหารทั่วไป (บท.อช.ภาคตะวันตก) 081-763-3218