1
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

เกี่ยวกับศูนย์อุทกวิทยา

 

image

  โครงสร้างภายใน

ศอช.ภาคตะวันตก

image

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ภายใน ศอช.ภาคตะวันตก

image

หน้าที่และภารกิจ

ของ ศอช.ภาคตะวันตก

image

คำรับรอง/ประกาศ/คำสั่ง

หนังสือเวียน

image

รายชื่อสถานีสำรวจอุทกวิทยา

ของ ศอช.ภาคตะวันตก

image

รายชื่อสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก

ของ ศอช.ภาคตะวันตก

image

ราคาศูนย์เสาระดับ

(B.M.)

ปะวัติสถานีสำรวจอุทกวิทยา

ศอช.ภาคตะวันตก

image

ระบบฐานข้อมูล

อุตุ-อุทก

image

ระบบบันทึกระดับน้ำ

 

image

แผนที่ลุ่มน้ำในเขตความรับผิดชอบของ

ศอช.ภาคตะวันตก

image

คำสั่งปีน้ำ

2561 - (2018)

image

ระบบฐานข้อมูล

ครุภัณฑ์

image

ระบบฐานข้อมูลข้าราชการ

พนง.ราชการและลูกจ้างประจำ

image

ระบบสารบรรณ

อิเล็คทรอนิกส์

image

คำระบบสาธารณูปโภค

กรมชลประทาน

image

สสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมชลประทาน จำกัด

image

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ

 

image

Unit_School

ศอช.ภาคตะวันตก